Stanovy

Stanovy spolku Zaměstnanost z.s. v platném znění.

Stanovy
Zaměstnanost z.s.

Čl. 1
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1. Název spolku je: Zaměstnanost z.s. (dále jen „spolek“)

2. Sídlo: Molákova 2144/4, 628 00, Brno

3. Působnost: Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky, celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

4. Charakter: Spolek je založen podle zákona č. 83/1990 Sb.

Čl. 2
Statut spolku

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
Spolek je právnickou osobou.

Čl. 3
Cíle činnosti spolku

Cíle spolku jsou:
• vytvářet podmínky pro začleňování nezaměstnaných osob do pracovního procesu.
• napomáhat rozvoji principů age managementu a podporovat aktivní stárnutí a mezigenerační solidaritu v České republice.
• poskytování odborného poradenství a konzultačních služeb v oblasti age managementu a rozvoje lidských zdrojů.
• podpora znevýhodněných osob s ohledem na jejich věk při zaměstnávání a vzdělávání, podpora věkové diverzity na pracovištích.

Čl. 4
Členství

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
• vystoupením člena písemným oznámením výboru,
• úmrtím člena,
• u právnické osoby jejím zrušením,
• zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
• zánikem spolku.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo:
• účastnit se jednání valné hromady spolku,
• volit orgány spolku,
• být volen do orgánů spolku,
• obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

Člen spolku má povinnost zejména:
• dodržovat stanovy spolku,
• aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
• platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
• dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
1. Valná hromada.
2. Výbor spolku.
3. Předseda.
4. Místopředseda.
5. Člen výboru.

Čl. 7
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor spolku svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.
4. Valná hromada zejména:
• rozhoduje o změnách stanov spolku,
• schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
• volí členy výboru spolku,
• rozhoduje o počtu členů výboru spolku,
• rozhoduje o zrušení členství,
• rozhoduje o zrušení spolku.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

Čl. 8
Výbor spolku

1. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství ve výboru vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3. Výbor má nejméně 3 členy.
4. Výbor spolku svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
5. Výbor zejména:
• volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
• koordinuje činnost spolku,
• svolává valnou hromadu,
• zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
• rozhoduje o přijetí za člena spolku,
• určuje pravomoci předsedy, místopředsedy a členů výboru
6. Předseda, místopředseda a člen výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem.
7. K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit kancelář spolku.
8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu jednoho roku nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.

Čl. 9
Předseda a místopředsedové

1. Předseda, místopředseda a člen výboru naplňují rozhodnutí výboru a zastupují spolek navenek, jednají jeho jménem, přijímají zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhodují o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor.
2. Předsedu, místopředsedu a členy výboru volí valná hromada.
3. Předseda a místopředseda jsou odpovědní za plnění rozhodnutí výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
4. Předseda a místopředseda připravují podklady pro jednání výboru spolku.

Čl. 10
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
• dotace a granty
• dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
• výnosy majetku,
• příjmy z výdělečné činnosti, mezi které patří předkládání vlastních projektů, pořádání vzdělávacích aktivit, poradenské činnosti a zpracování studií.
3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

Čl. 11
Zánik spolku

Spolek zaniká:
1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady,
2. Rozhodnutím Krajského soudu.
3. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, současně rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání a jmenuje likvidátora. Likvidační zůstatek bude darován neziskové organizaci s podobným zaměřením.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1. Jménem spolku jedná jeho předseda, místopředseda a členové výboru, kteří mají samostatně podpisové právo
2. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.
3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Brně dne 11. 5. 2015

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *